Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is.

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In onze gezondheidscentra werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Bij elke discipline waarbij u in behandeling bent, of bent geweest, heeft u een eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die u op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij u op de website beter van dienst zijn door bijvoorbeeld gegevens te tonen die specifiek op uw locatie van toepassing zijn, zodat u hier niet naar hoeft te zoeken.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Zorg

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

Bij Gezondheidscentrum Vijfhoek kunt u gebruik maken van de Zorgcoach of chronische medicatie service (Servicerecept/Herhaalservice). Patiënten met bepaalde aandoeningen zoals diabetes of astma kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma’s. In deze situaties worden uw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut, de apotheek of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Telefoon

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en drie maanden bewaard in verband met de kwaliteit van de zorg.

Sommige locaties werken wat betreft telefonie samen om de piekdrukte op te vangen. In dat geval wordt de telefoon bij drukte bemand door verschillende locaties, waardoor het mogelijk is dat u een assistent van een andere locatie krijgt te spreken. De spoedlijn gaat in die gevallen altijd op de verschillende locaties tegelijkertijd over om u snel te woord te kunnen staan.

Landelijk Schakelpunt

Onze gezondheidscentra zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om vorm te geven aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor het doorgeven van uw gegevens aan het LSP is uw toestemming vereist. Informatie hierover ontvangt u via uw gezondheidscentrum.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo’n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

  • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;
  • Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Contact en vragen

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij uw gezondheidscentrum. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende websites:
Website van College Bescherming Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid